ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen
Een lidmaatschap bij Vitaal Sport geldt voor onbepaalde tijd.
Lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar aan derden. Het is niet toegestaan uw lidmaatschapspas uit te lenen.

Financieel
Contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De contributie wordt maandelijks rond de 27e automatisch afgeschreven van het door u opgegeven Iban nummer. U dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op de betreffende rekening.

Indien de contributie om welke reden dan ook niet via de automatische incasso aan Vitaal Sport is voldaan, bent u € 5,00 administratiekosten verschuldigd.
Inschrijfgelden, contributies of andere tegoeden worden niet terugbetaald.
Wanneer u uw lidmaatschap heeft opgezegd, dient u bij her-inschrijving opnieuw inschrijfgeld te betalen.
Vitaal Sport heeft het recht haar prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen rechten worden ontleend.

Toegang
U heeft uitsluitend tijdens vastgestelde openingstijden toegang tot de accommodatie van Vitaal Sport. Indien deze wijzigen wordt dit via de website en het informatiebord in de accommodatie bekend gemaakt. Wijziging van de openingstijden of incidentele sluiting geeft in geen geval recht op terugbetaling van (een gedeelte van) de contributie.
Vitaal Sport heeft het recht u de toegang tot de accommodatie of haar activiteiten te ontzeggen wegens het niet-voldoen aan uw betalingsverplichting.
Kinderen jonger dan 15 jaar hebben geen toegang tot de trainingsruimten.

Stopzetting en opzegging
Lidmaatschappen kunnen uitsluitend op grond van een medische reden, onder overlegging van een verklaring van uw behandelend arts, tijdelijk worden stopgezet.
Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand. Ter illustratie: Indien uw opzegging op 5 september wordt ontvangen, kan uw lidmaatschap eerst per 1 november eindigen.

Aansprakelijkheid
Vitaal Sport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan bij activiteiten in of rond de accommodatie van Vitaal Sport.
Vitaal Sport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van kleding of andere goederen.
Onverminderd het voorgaande, aanvaardt Vitaal Sport uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor letsel bij kinderen, of schade aan hun eigendommen, ontstaan in de trainingsruimten omdat kinderen hier niet in mogen komen daar het een zeer kind onvriendelijke omgeving is.
Het gebruik van kluisjes is voor eigen risico. Na uw training dient u om hygiënische redenen uw eigendommen uit het kluisje te verwijderen. Het is niet toegestaan goederen in een kluisje achter te laten. Vergeten kleding of andere eigendommen wordt twee maanden bewaard en na deze periode geschonken aan een goed doel.

Huisregels
Een ieder die deelneemt aan een activiteit van Vitaal Sport of zich in of rond de accommodatie van Vitaal Sport bevindt, dient zich aan de huisregels te houden. Vitaal Sport heeft het recht in geval van schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag het lidmaatschap te beëindigen en/of de toegang onmiddellijk te ontzeggen, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op enige terugbetaling.

Persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Vitaal Sport gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.